Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία εξετάζει τη σύνθετη σχέση μεταξύ του παιδιού, της δραστηριότητας και του περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες εργοθεραπείας;

εξατομικευμένη αξιολόγηση, κατά την οποία η οικογένεια και ο εργοθεραπευτής καθορίζουν τους στόχους του παιδιού, εξατομικευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ικανότητας του παιδιού να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες και να επιτυγχάνει τους στόχους του καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται ή/και να γίνουν αλλαγές στο σχέδιο παρέμβασης.

Η εργοθεραπεία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αξιολογήσεις στο σπίτι και σε άλλα περιβάλλοντα,(π.χ. σχολείο), συστάσεις για προσαρμοστικό υλικό και εκπαίδευση, εφόσον χρειάζεται, της οικογένειας.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τη χρήση τυποποιημένων διαδικασιών, συνεντεύξεων και παρατηρήσεων σε διάφορα περιβάλλοντα εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν τη βάση του σχεδίου που περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους θεραπείας. Το σχέδιο πρέπει να είναι σχετικό με το στάδιο ανάπτυξης του ατόμου, τις συνήθειες, τους ρόλους, τις προτιμήσεις του τρόπου ζωής και το περιβάλλον.
Η παρέμβαση επικεντρώνεται σε προγράμματα που είναι προσανατολισμένα στο παιδί και τις ανάγκες του.

Η εργοθεραπεία, όπως όλες οι θεραπείες, αναγνωρίζει την αξία της ομαδικής εργασίας και της διεπιστημονικής ομάδας, για την υλοποίηση μιας ολιστικής προσέγγισης.